top of page
Wetenschap en technologie

PRIVACY VERKLARING

pngegg%20(13)_edited.png

Deze privacy verklaring geeft aan welke gegevens worden verzameld op onze  website en hoe deze zullen worden gebruikt en beschermd. Door gebruik te maken van onze website en gerelateerde diensten, ga je akkoord met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren door ZALIG van jouw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en Gebruiksvoorwaarden. 

ZALIG hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je deze website bezoekt alleen om informatie te vinden over de werking van ZALIG en de diensten die door onze organisatie worden aangeboden worden geen persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen.
Zodra je diensten of producten via onze website wenst te ontvangen, wenst deel te nemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor een vorm van registratie vereist is, kan je gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens mee te delen. 

ARTIKEL 1 –Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

 1. Zodat jij of jouw kind kan deelnemen aan de activiteiten van ZALIG.

 2. Bij uitdrukkelijke toestemming om je nieuwsbrieven, wedstrijden, uitnodigingen  en publicitaire einddoelen te sturen.

 

​In het bijzonder voor deelnemers aan onze activiteiten:

 1. Om je te kunnen inschrijven voor onze activiteiten en de bijbehorende administratie op orde te brengen (uitvoering overeenkomst);

 2. Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van ZALIG (uitvoering overeenkomst);

 3. Foto's kunnen gebruikt worden voor communicatie tussen ZALIG en deelnemers (bv. bloggen op kamp  en sociale media), ZALIG en monitoren (bv. training van monitoren) en publiciteitsdoeleinden (bv. nieuwsbrieven, website en kampbrochure);

Medische informatie wordt louter verwerkt 

 1. om deelnemers op de meest geschikte manier te begeleiden bij een activiteit;

 2. om adequaat te kunnen reageren in geval van risicosituaties op een activiteit.

ARTIKEL 2– Welke persoonsgegevens bewaren we?

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou (of je kind) opvragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken. Wij gebruiken de vergaarde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben gekregen.

​In het bijzonder voor deelnemers aan onze activiteiten:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer (werk/privé), e-mail (werk/privé) van ouder/opvoeder

 • Medische gegevens: contactgegevens huisarts, evt. allergieën, aandoeningen of toe te dienen medicatie)

 • Financiële identificatiegegevens : rekeningnummer, naam rekeninghouder, status en data betalingen

 • Persoonlijke eigenschappen: geslacht, geboortedatum

 • Historiek deelnames aan activiteiten van ZALIG, aantal logins

 • Profielfoto (indien gewenst)

Mensen zonder eigen klantenprofiel, maar die zich apart willen aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen, vragen wij alleen om de voornaam, achternaam en het e-mailadres.​

ARTIKEL 3 – Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

 1. Wij verzamelen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt op verschillende manieren (o.a. registratieformulieren, contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, etc.). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. 

 2. Van de activiteiten en de deelnemers worden tijdens de activiteiten foto's/films gemaakt. ZALIG vraagt bij de inschrijving van een deelnemer expliciete toestemming voor het maken van foto's van (activiteiten ) de deelnemer. Dit kan je aanduiden op je persoonlijke profiel op de website. Daarnaast mag ZALIG sfeerbeelden of foto's van de groepen en dit zonder toestemming gebruiken (noch voor het maken, noch voor het achteraf gebruiken).

 3. Indien je geen informatie over de gezondheid van je kind verstrekt, kan ZALIG geen rekening houden met die informatie die haar niet bekend is en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten of problemen die zouden kunnen voortvloeien uit het feit dat deze informatie niet bekend was.

ARTIKEL 4 – Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

 1. ZALIG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het algemene principe is dat persoonsgegevens in onze database worden bewaard zolang de database ze aankan. Wij plannen alleen een grote clean-up als onze database zou lijden onder de hoeveelheid gegevens. Tenzij wettelijke bepalingen of ondubbelzinnige toestemming een uitzondering toestaan.

 2. Medische gegevens worden door de ouder/voogd beheerd in het profiel en kunnen op elk moment worden bijgewerkt. Deze gegevens zijn alleen relevant voor de duur van de activiteit, maar blijven in het profiel van het kind staan. Op deze manier hoeft je deze gegevens niet bij elke inschrijving bij te werken.

ARTIKEL 5 – Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

 1. Wij hebben adequate maatregelen van technische en organisatorische aard genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gegevensverwerking. Zo handhaven wij bijvoorbeeld een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 2. Het is absoluut noodzakelijk dat de medische gegevens zich bevinden op de plaatsen waar de activiteiten doorgaan, voor het geval zich een ongeval voordoet en we naar de dokter of de spoedafdeling moet gaan. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de eigenaar van ZALIG en de verantwoordelijke. De belangrijkste feiten en nuttige informatie over het kind, zoals allergieën en medicatie, worden door de verantwoordelijke voor elke activiteit samengevat. 

ARTIKEL 6 – Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?

 1. Je hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens en, indien nodig, recht op wijziging daarvan. Je hebt ook het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in jouw naam rechtstreeks aan een andere partij.

 2. Je hebt het recht te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de verwerkte doeleinden. Wij behouden ons echter het recht voor om te bepalen of dit verzoek gerechtvaardigd is.

 3. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons. Je hebt bijvoorbeeld het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (via afmeldingsopties in e-mails). 

ARTIKEL 7 – Wat bij klachten?

 1. Indien je een klacht hebt over de omgang met je persoonsgegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

 2. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de PrivacyCommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

bottom of page