top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. ZALIG bekrachtigt de hierna volgende algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden. Deze maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de partijen en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, activiteiten en leveringen tenzij voorafgaandelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij de inschrijving in overeenstemming met artikel 2 bevestigt de klant dat de algemene en bijzondere voorwaarden zijn gelezen, begrepen en goedgekeurd.

 2. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van ZALIG, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. ZALIG is pas gehouden tot nakoming van haar verplichtingen na acceptatie van deze voorwaarden door de klant en betaling van de prijs overeenkomstig artikel 2.

Artikel 2. Inschrijvingen 

 1. De ouder/voogd schrijft zich altijd in voor een volledige kampweek/activiteit tenzij anders vermeld. Inschrijven kan online voor één of meerdere kampen. Bij de eerste keer inloggen als gebruiker, word je gevraagd je online te registreren en een account aan te maken.

 2. Zodra de betalingsuitnodiging (factuur) is verzonden, begint de herroepingstermijn voor de klant te lopen. De betaling van de factuur dient te geschieden binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging onder vermelding van het referentienummer.

 3. Last-minute inschrijvingen worden geacht betaald te zijn voor aanvang van het kamp.

 4. Als een activiteit vol is, kan je je telefonisch of via de website inschrijven op de wachtlijst. Je ontvangt dan bericht van ZALIG zodra er een plaats vrijkomt.

 

Artikel 3. Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht aan ZALIG mee te delen dat de klant afziet van zijn inschrijving/bestelling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het afsluiten van de overeenkomst.

 2. De deelnemer/klant heeft niet het recht om kosteloos van een betaalde aankoop af te zien.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 1. Alle betalingen zijn betaalbaar op de zetel van organisatie ZALIG.

 2. Betalingen dienen te worden verricht binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de uitnodiging tot betaling.

 3. Het inschrijvingsgeld behelst alle kosten, materiaal, accommodatie, animatoren, docenten, verzekering en een tien -en vieruurtje. Er worden geen lunches voorzien door de organisatie ZALIG.

 4. Door de betaling te verrichten, bevestigt de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

 5. Kortingen en kortingscodes zijn uniek en kunnen niet worden gecumuleerd. Onrechtmatig verkregen kortingen zullen worden teruggevorderd.

Artikel 5. Annulering & afwezigheid

 1. Annulering tijdens de activiteit: is alleen mogelijk met een doktersattest. Je schriftelijk verzoek tot terugbetaling moet ons ten laatste binnen de 5 werkdagen bereiken samen met het doktersattest. De compensatie voor de verloren dagen zal worden toegekend en teruggestort op de rekening.

 2. In uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) of als er te weinig inschrijvingen zijn, kan een activiteit worden geannuleerd of van locatie veranderen. Je wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld door de organisatie. Deelnemers die zich al hebben ingeschreven, krijgen het volledige betaalde inschrijfgeld teruggestort.

 3. De deelnemer heeft het recht zijn inschrijving op elk moment te annuleren. Annuleringen dienen altijd schriftelijk te worden gedaan via e-mail. Afhankelijk van de termijn waarbinnen de annulering plaatsvindt (zie hieronder), zal het door de deelnemer betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.

 4. Niet betaald kamp/activiteit: de inschrijving wordt kosteloos geannuleerd.

 5. Een betaald kamp-activiteit: Annulering meer dan 1 maand voor de aanvang van de activiteit:

 6. Wij storten het bedrag terug op de rekening, maar rekenen een administratieve kost aan van 10 euro.

 7. Annulering minder dan 1 maand voor de aanvang van de activiteit:

 8.  Het inschrijfgeld wordt kosteloos in samenspraak overgemaakt naar een ander kamp.

 9. Het inschrijfgeld wordt als tegoed in 'mijn portefeuille' geplaatst met onbeperkte geldigheid. Het spaarpotje wordt bij een volgende inschrijving automatisch verrekend.

 

Artikel 6. Activiteit

 1. De organisatie ZALIG behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren. Indien een deelnemer tijdens de activiteiten onaanvaardbaar gedrag vertoont van welke aard dan ook, zal hij/zij onmiddellijk geweigerd worden op de volgende activiteiten en verliest hij/zij het recht op terugbetaling.

 2. Het programma van een activiteit wordt altijd als richtinggevend beschouwd. In uitzonderlijke omstandigheden kan het voorkomen dat er een wijziging in het programma optreedt. ZALIG zal hiervoor altijd een waardig alternatief aan bieden. Restitutie van het inschrijfgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit is niet mogelijk. Indien de ouder/voogd om deze reden de gehele inschrijving wenst te annuleren, gebeurt dit onder onze annuleringsvoorwaarden.

 3. De toestemming om voor het einde van de activiteit te vertrekken wordt alleen gegeven in dringende gevallen en alleen na persoonlijk contact met de verantwoordelijke ter plaatse. Hiervoor zal echter geen prijsvermindering worden verleend.

 

Artikel 7. Verzekeringen

 1. Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

 2. Alvorens deel te nemen zal ZALIG een medische fiche ter invulling aan de klant voorleggen.

 

Artikel 8. Verlies/Diefstal

 1. ZALIG is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door deelnemers worden meegebracht. Kostbare voorwerpen zoals gsm, IPod of computerspelletjes laat je dus best thuis.

 2. In geval van diefstal van materiaal dat door ZALIG is aangebracht of van materiaal dat reeds op de geplande plaats aanwezig is, zullen de politiediensten ingelicht worden.

 3. Materiële schade, zoals schade veroorzaakt aan kleding, brillen, horloges en andere persoonlijke bezittingen, alsmede opzettelijk veroorzaakte schade wordt niet gedekt door de verzekering. Verlies of diefstal is evenmin gedekt.

 4. Indien de schade door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ZALIG beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

 5. Schade veroorzaakt door een andere deelnemer zal worden vergoed door de deelnemer of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. ZALIG kan op geen enkele wijze betrokken worden bij de overeenkomst tussen de twee partijen.

 

Artikel 9. Medicatie tijdens activiteiten

 1. Wanneer de deelnemer een speciale behandeling op medisch vlak nodig heeft (bv. medicatie, allergie...) is het noodzakelijk dat ZALIG hiervan op de hoogte is. Je verbindt je er dus toe om:

 2. Alle nodige en nuttige informatie te vermelden op de medische fiche bij de online-inschrijving;

 3. Deze informatie uiterlijk bij aanvang van de activiteit te bespreken met de verantwoordelijke van de activiteit. De organisatie ZALIG verklaart dat de verantwoordelijke de medicatie zal toedienen volgens het voorschrift.

 4. Noch de kampverantwoordelijke, ZALIG kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen of bijwerkingen die kunnen optreden na toediening.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Buitencontractuele aansprakelijkheid: de organisatie ZALIG (met inbegrip van haar aangestelde, vertegenwoordigers en/of medewerkers) streeft ernaar om elke activiteit veilig te laten verlopen. De deelnemer erkent en aanvaardt echter dat bij bepaalde activiteiten (bv. dans, spel...) nooit alle risico's kunnen worden uitgesloten. ZALIG is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit dergelijke risico's die redelijkerwijs niet te voorzien zijn.

 2. Contractuele aansprakelijkheid: ZALIG (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door haar bedrog, misleiding of opzettelijk wangedrag. Voor andere fouten (inclusief grove fouten) is ZALIG niet aansprakelijk.

 3. Fouten van derden: voor zover ZALIG bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de fout, met inbegrip van hun bedrog, misleiding, zware en/of opzettelijke fout van deze derden.

 4. Verjaring: Elke vordering tot schadevergoeding tegen ZALIG verjaart van rechtswege indien zij niet bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt binnen een termijn van 3 jaar nadat de feiten waarop de vordering gegrond is, bekend waren of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn.

 5. Overmacht: De aansprakelijkheid van ZALIG kan niet worden ingeroepen wanneer de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verbintenissen, al dan niet van tijdelijke aard, te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs indien deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien was, zoals oorlog, extreme weersomstandigheden, onlusten, besmettelijke ziekten, bedrijfsongevallen, brand, overstroming, hoog absenteïsme, beslissingen of tussenkomsten van overheidsinstanties (met inbegrip van de weigering of opzegging van een vergunning of licentie), enz. ZALIG is niet verplicht het niet toerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht oplevert te bewijzen. Overmacht geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Toepasselijk recht: De algemene en bijzondere voorwaarden en elke met ZALIG gesloten overeenkomst zijn onderhevig aan het Belgisch recht.

 1. Bevoegde rechtbank: elk geschil met het oog op de algemene voorwaarden en de totstandkoming, uitvoering, interpretatie en beëindiging van elke met ZALIG gesloten overeenkomst, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent met afdelingen in Gent.

 

Bijzondere voorwaarden

 1. Indien een (deel van een) bepaling van de algemene voorwaarden en enige met ZALIG gesloten overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, tast dit niet de geldigheid en afdwingbaarheid aan van de overige bepalingen van algemene voorwaarden en enige met ZALIG gesloten overeenkomst.

 2. Roken wordt in geen enkele toestand getolereerd op de kamplocatie.

 3. ZALIG behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden zonder opgaaf van reden te wijzigen. Elke wijziging van de voorwaarden zal worden aangekondigd door middel van een bericht op de startpagina van de website.

 4. Je wordt op de hoogte gebracht van deze wijziging wanneer je je voor het eerst inschrijft via je account na deze wijziging. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn voor je van toepassing en je zult pas een nieuwe registratie kunnen voltooien als je de gewijzigde versie uitdrukkelijk hebt aanvaard. U zult dus alleen gebruik kunnen blijven maken van de door ZALIG aangeboden diensten indien je uitdrukkelijk akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

 5. Klachten: eventuele klachten moeten uiterlijk 3 kalenderdagen na de activiteit schriftelijk met een gemotiveerde aangetekende brief per mail worden ingediend. Bij gebreke van een aangetekende brief/mail, wordt de klacht als niet-bestaand beschouwd en is de organisatie ZALIG geen vergoeding verschuldigd.

 6. Foto’s: ZALIG maakt foto's van de activiteiten en deelnemers tijdens de activiteit. Mits toestemming van de ouder/voogd kunnen deze foto's ook gebruikt worden voor de website, de brochure en publiciteitsdoeleinden zonder daarbij de integriteit van het kind in gedrang te brengen. Indien de ouder/voogd dit niet wenst, dient een schriftelijk verzoek gericht te worden aan ZALIG vóór de activiteit met de specifieke vraag. Dit zal uiteraard gerespecteerd worden.

 7. Als pluralistische organisatie ziet ZALIG  de toenemende diversiteit in de samenleving als een verrijking. ZALIG wil diversiteit (ongeacht geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid) verwelkomen en inclusiemogelijkheden geven binnen de werking van ZALIG.

 8. Op momenten dat ons inclusiebeleid de kwaliteit van onze werking het welzijn van andere deelnemers en/of monitoren zodanig in het gedrang brengt, behoudt ZALIG zich het recht voor om in gesprek te gaan met de betrokken partijen en, indien nodig, het kamp voor die deelnemer te beëindigen. De ouder/voogd zal een terugbetaling ontvangen voor de afwezige dagen.

Fiscale attesten

Aangezien wij (nog) geen erkend jeugdwerk zijn, kunnen wij momenteel geen fiscale attesten verstrekken.

bottom of page